Spring naar content

Website Stichting Team SOLID

Privacy Statement

Stichting Team SOLID, gevestigd aan Technische Universiteit Eindhoven Matrix, gebouw 10 5612 AP Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

https://teamsolid.org/

+31615206196

Eindhoven University of Technology Matrix, building 10

5612 AP Eindhoven

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Team SOLID verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting Team SOLID verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Ras, alleen wanneer u op eigen intiatief een CV met foto bij ons achterlaat via de website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Stichting Team SOLID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien u interesse heeft in u aansluiten bij SOLID, in iedere vorm mogelijk

 

Geautomatiseerde  besluitvorming

Stichting Team SOLID neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Team SOLID) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Team SOLID bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens die door u zijn achtergelaten met ten doel het ontvangen van de nieuwsbrief, worden bewaard tot u aangeeft deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Contactgegevens die u via onze website hebt achtergelaten met een ander doel, worden bewaard voor een periode van maximaal twee jaar. Dit zodat SOLID ieder jaar, personen die het jaar ervoor aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in bepaalde activiteiten van SOLID maar daar destijds om bepaalde redenen geen actie in ondernomen hebben, opnieuw kan benaderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Team SOLID verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Team SOLID gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Team SOLID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@teamsolid.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Team SOLID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Team SOLID neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@teamsolid.org.